Job Seeker     

นางสาว ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ไม่มีอาไรที่เราทำไม่ได้ มีเพียงแต่เราพยายามพอแล้วหรือยัง 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 163 ซม.   น้ำหนัก : 55 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 30 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. ทนายความ  2. นิติกร  3. ผู้ประสานงานฝ่ายกฎหมาย

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค        

พิมพ์ดีดไทย : 30  คำ/นาที    อังกฤษ : 20 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  พอใช้  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2012  เกรดเฉลี่ย : 3.56  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา : ---  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศ : กรุงเทพมหานคร  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : --  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : --  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : --  เกรดเฉลี่ย : --  

วุฒิการศึกษา : --  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : --  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : พฤษภาคม 2555   ถึง  มิถุนายน 2555

ชื่อบริษัท : บริษัทเบอรี่ยุกเกอรืจำกัดมหาชน

ที่อยู่ติดต่อ : -

ตำแหน่ง :   เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

เป็นนักศึกษาฝึกงาน เรียนรู้การเตรียมคดี ร่างสัญญาต่างๆ


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : ตั๋วทนายรุ่นที่39

สถาบัน : สภาทนายความ  ระยะเวลา : ธันวาคม 2556


 

จุดเด่น

มุ่งความรับผิดชอบสูง เคยผ่านการฝึกงานใน legal office เคยได้เรียนรู้การร่างสัญญา การเตรียมคดี

 

กิจกรรม

ออกค่ายอาสา เล่นอินเตอร์ ถือศีลปฎิบัติธรรม

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****