Job Seeker     

นาง ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ความอดทนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : คริสต์  ส่วนสูง : 155 ซม.   น้ำหนัก : 60 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 32 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. นิติกร   2. ที่ปรึกษากฎหมาย  3. เสมียนทนายความ

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes  

เขตที่ต้องการทำงาน : ทุกเขตพื้นที่        

พิมพ์ดีดไทย : 20  คำ/นาที    อังกฤษ : 20 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  ดี  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2554  เกรดเฉลี่ย : 3.89  

วุฒิการศึกษา : น.บ.  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2550  เกรดเฉลี่ย : 2.70  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา  สาขาวิชา : วิทย์-คณิต  

สถานศึกษา : เบ็ญจะมะมหาราช  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : การดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ

สถาบัน : สำนักอัยการ จังหวัดชลบุรี  ระยะเวลา : มีนาคม 2554


 

จุดเด่น

สอบผ่านใบอนุญาตว่าความรุ่นที่ 39 ขณะนี้รอรับใบประกาศ ////เป็นคนมัอัธยาศัยดี เข้ากับบุคคลอื่นงาน มีความอดทนสูง

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือแนวสืบสวน

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****