Job Seeker     

นางสาว ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

พะเยา

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : มุ่งมั่น ตั้งใจ เราทำได้ 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16 พฤษภาคม 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 160 ซม.   น้ำหนัก : 50 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 37 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมาย  2. นิติกร  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : พญาไท ราชเทวี ดินแดง        

พิมพ์ดีดไทย : 40  คำ/นาที    อังกฤษ : 40 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  ดี  พูด  พอใช้  อ่าน  ดี  เขียน  ดี

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2545  เกรดเฉลี่ย : ผ่าน  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2546  เกรดเฉลี่ย : ผ่าน  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาวิชา : ศิลป-ภาษา  

สถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2549  เกรดเฉลี่ย : 2.89  

วุฒิการศึกษา : ปริญญานิติศาตรบัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเทศ : ไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : ตุลาคม 2552   ถึง  กุมภาพันธ์ 2554

ชื่อบริษัท : สำนักงานอัยการสูงสุด

ที่อยู่ติดต่อ : อาคารรัชดา

ตำแหน่ง : นิติกรผู้ช่วยอัยการ  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบความถูกต้อง และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสำนวน รายงานผลการพิจารณาของศาล คัดคำสั่ง/คำพิพากษา ช่วยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในสำนวนคดี ค้นหาสำนวน จำเลยอุทธรณ์ ฎีกา ค้นหาสำนวนศาลอ่านอุทธรณ์ ฎีกา พิมพ์ขอคัด ขอขยาย ลงสารบบในชั้นอุทธรณ์ฎีกา


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

 

จุดเด่น

ใช้ microsoft office; word ,internet ในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำงาน
มีความตั้งใจทำงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ

 

กิจกรรม

ออกกำลังกาย ,เล่นกีฬา; แบดมินตัน , ปิงปอง ,วอลเลย์บอล
ฟังเพลง ดูหนัง เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้า

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****