Job Seeker     

นาย ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

นนทบุรี

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : อนาคตกำหนดได้ ฝันให้ไกลไปให้ถึง 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17 มิถุนายน 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 186 ซม.   น้ำหนัก : 70 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 33 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. ทนายความ  2. นิติกร  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes  

พิมพ์ดีดไทย : 40  คำ/นาที    อังกฤษ : 30 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดี  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2549  เกรดเฉลี่ย : 3.78  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  

สถานศึกษา : โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2553  เกรดเฉลี่ย : 2.97  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : มิถุนายน 2553   ถึง  กรกฎาคม 2553

ชื่อบริษัท : เอนกกรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 208 อาคารวายเลสโร้ด ชั้น 10 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงานฝ่ายกฎหมาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และ Re-entry multiple สำหรับชาวต่างชาติ 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัทจำกัด และจัดส่งเอกสารการจดทะเบียนให้แก่ลูกความ


ระยะเวลา : พฤษภาคม 2555   ถึง  กันยายน 2555

ชื่อบริษัท : เชฏฐ์ คอลเลคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 8/9 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่ง : เสมียนทนายความ  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ร่างคำฟ้อง และเตรียมสำนวนให้ทนายความสำหรับยื่นคำฟ้องคดีผู้บริโภค 2. ตรวจสอบวันนัดสืบพยาน แจ้งเตือนวันนัดสืบทนายความ และตรวจสอบผลนัดสืบพยาน และคีย์ข้อมุลลงในระบบงานคดี


ระยะเวลา : กันยายน 2555   ถึง  มิถุนายน 2556

ชื่อบริษัท : 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 9 จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 21/20 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ร่างสัญญา และตรวจสอบร่างสัญญา เช่น สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจ้างทำของ สัญญาซื้อขาย เป็นต้น 2. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 3. จัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมฝ่ายกฎหมาย 4. รับผิดชอบการจดทะเบียน การแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนของบริษัท และบริษัทในเครือ


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : การฝึกอบรมวิชาว่าความ

สถาบัน : สภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะเวลา : ธันวาคม 2555


 

จุดเด่น

computer application : Microsoft Office , Photo Scape , มีความตั้งใจในการทำงาน

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือ , ดูกีฬา(ฟุตบอล) , หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****