Job Seeker     

นาย ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ลงมือทำดีกว่ามัวนั่งคิด 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฏาคม 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 174 ซม.   น้ำหนัก : 63 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 30 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. ที่ปรึกษากฎหมาย  2. ประสานงานภาษาญี่ปุ่น  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถยนต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : พญาไท ราชเทวี ดินแดง        

พิมพ์ดีดไทย : 50  คำ/นาที    อังกฤษ : 40 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  ดี  พูด  พอใช้  อ่าน  ดี  เขียน  พอใช้

   Languageญี่ปุ่น         ฟัง  ดี  พูด  ดี  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดี

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2013  เกรดเฉลี่ย : 3.59  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

 

จุดเด่น

ความสามารถในการเรียนรู้มั่นใจว่ามีสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดจำในระยะยาว หากมีโอกาสที่จะได้ทำงาน

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือภาษา

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****