Job Seeker     

นาย ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 กันยายน 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : คริสต์  ส่วนสูง : 172 ซม.   น้ำหนัก : 62 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 46 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : สมรส   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย  2. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์   

พิมพ์ดีดไทย : 40  คำ/นาที    อังกฤษ : 25 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  พอใช้  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2543  เกรดเฉลี่ย : 2.54  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ปริญญาโท  ปีที่สำเร็จ : 2556  เกรดเฉลี่ย : 3.71  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา : กฎหมายธุรกิจ  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2540  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : ม.6  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : ศูนการศึกษานอกโรงเรียนเขต 1  ประเทศ : ประเทศไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2545   ถึง  กรกฎาคม 2552

ชื่อบริษัท : สำนักกฎหมายวสันต์และเพื่อน

ที่อยู่ติดต่อ : - (เลิกกิจการไปอยู่ต่างจังหวัด)

ตำแหน่ง : ทนายความ  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ฟ้องร้องดำเนิอนคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภท ร่างสัญญาทางธุรกิจ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท บังคับคดีและขายทอดตลาด


ระยะเวลา : มีนาคม 2553   ถึง  เมษายน 2555

ชื่อบริษัท : ส.วานิชเสนี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : -เลิกกิจการแล้ว

ตำแหน่ง : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ฟ้องร้องและให้การต่อสู้คดีแพ่งอาญาทุกประเภท และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายกับผู้บริหารของบริษัทและลูกค้าชาวต่างชาติ


ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2555   ถึง  มิถุนายน 2556

ชื่อบริษัท : ซีซีเค อินเตอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : -เลิกกิจการไปทำธุรกิจก่อสร้างต่างจังหวัด

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ฟ้องร้องคดีแพ่ง/อาญาทุกปรเภท ร่างสัญญาทางธุรกิจ ช่วยบริหารงานกฎหมายของบริษัท ประกันตัวผู้ต้องหา ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกับลูกค้าของบริษัท เป็นต้น


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : เนติบัณฑิตไทย (จบเนติบัณฑิตแล้ว)

สถาบัน : สำ-นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ระยะเวลา : ธันวาคม 2552


ชื่อหลักสูตร : ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

สถาบัน : สภาทนายความ  ระยะเวลา : ธันวาคม 2554


 

จุดเด่น

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานสายอาชีพกฎหมาย มีระเบียบวินัย สัตย์ซื่อ และมีความรับผิดชอบและรักในวิชาชีพนี้

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือ ฟังเพลง ทำงานเพื่อสารธาณะประโยชน์และสังคม

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****