Job Seeker     

นาย ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

นครปฐม

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 9 ตุลาคม 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 169 ซม.   น้ำหนัก : 61 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 39 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. ทนายความ  2. นิติกร  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : ทุกเขตพื้นที่        

พิมพ์ดีดไทย : 30  คำ/นาที    อังกฤษ : 30 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  ดี  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  ดี

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2548  เกรดเฉลี่ย : 2.44  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2542  เกรดเฉลี่ย : 2.36  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  สาขาวิชา : วิทย์-คณิต  

สถานศึกษา : มัธยมวัดดุสิตาราม  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2539  เกรดเฉลี่ย : 3.16  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3   สาขาวิชา : วิทย์-คณิต  

สถานศึกษา : มัธยมวัดดุสิตาราม  ประเทศ : ไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : มกราคม 2552   ถึง  ตุลาคม 2556

ชื่อบริษัท : สำนักงานทนายความสุชา วงษ์จู

ที่อยู่ติดต่อ : 186 หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานทนายความ  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รับว่าความคดีแพ่ง-คดีอาญา และรับจดทะเบียนธุรกิจ


ระยะเวลา : มกราคม 2549   ถึง  มกราคม 2551

ชื่อบริษัท : บริษัท โมชั่นพิกเจอร์ แอสโซซิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ผู้รับมอบอำนาจช่วง ดูแลงานลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา


ระยะเวลา : กรกฎาคม 2551   ถึง  มกราคม 2552

ชื่อบริษัท : นิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา

ที่อยู่ติดต่อ : จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการนิติบุคคล  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ดูแล จัดการ อาคารชุดในโครงการ จำนวน 33 อาคาร


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : สอบเป็นทนายความ

สถาบัน : สภาทนายความ  ระยะเวลา : ธันวาคม 2549


 

จุดเด่น

มีใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักร

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือ

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****