Job Seeker     

นางสาว ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

นนทบุรี

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : อดทน ขยน ซื่อสัตย์ 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2558 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 165 ซม.   น้ำหนัก : 50 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 32 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : อื่นๆ  

ตำแหน่งงาน : 1. ธุรการ  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : No  

พิมพ์ดีดไทย : 35  คำ/นาที    อังกฤษ : 30 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดี  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  ดี

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  พอใช้  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2550  เกรดเฉลี่ย : 2.31  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6  สาขาวิชา : สังคม  

สถานศึกษา : โรงจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2556  เกรดเฉลี่ย : 2.76  

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2556  เกรดเฉลี่ย : 2.76  

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประเทศ : ไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

 

จุดเด่น

มีความอดทนและขยัน

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือ

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****