เปิดรูปแบบบัตรประชาชนแบบใหม่ที่ถูกต้อง ตามกฎกระทรวงปี 54 by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > เปิดรูปแบบบัตรประชาชนแบบใหม่ที่ถูกต้อง ตามกฎกระทรวงปี 54


เปิดรูปแบบบัตรประชาชนแบบใหม่ที่ถูกต้อง ตามกฎกระทรวงปี 54

22 february 2554 (เข้าชมแล้ว 3048 ครั้ง)

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ratchakitcha.soc.go.th          กระทรวงมหาดไทย ประกาศกฎกระทรวง พ.ศ.2554 ว่าด้วยเรื่องรูปแบบบัตรประชาชนแบบใหม่ที่ถูกต้อง หลังจากใช้รูปแบบเก่ามากว่า 18 ปี

          กระทรวงมหาดไทย ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 พ.ศ.2554 ว่าด้วยเรื่องรูปแบบบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ที่ถูกต้อง หลังจากใช้รูปแบบเก่ามานานกว่า 18 ปี ดังนี้กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "บัตรตามวรรคหนึ่งให้มีสีขาว ลายพื้นสีฟ้า ผลิตด้วยวัสดุและเคลือบด้วยวัสดุป้องกันการปลอมแปลง ตามที่เจ้าพนักงานออกบัตรกำหนด ในกรณีที่เจ้าพนักงานออกบัตรเห็นสมควร จะกำหนดให้มีจุดซ่อนเร้นซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อเป็นมาตรการตรวจสอบหรือป้องกันการปลอมแปลงบัตรไว้ด้วยก็ได้ สำหรับขนาดและลักษณะของบัตรแต่ละชนิด ให้เป็นไปตามแบบบัตรท้ายกฎกระทรวงนี้"

         ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

         "ข้อ ๕ ในบัตรให้มีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร ดังต่อไปนี้

                  (๑) คำว่า "บัตรประจำตัวประชาชน"

                  (๒) รูปถ่ายของผู้ถือบัตร

                  (๓) เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

                  (๔) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถือบัตร

                  (๕) วันเดือนปีเกิดของผู้ถือบัตร

                  (๖) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถือบัตรในขณะยื่นคำขอ

                  (๗) วันออกบัตร

                  (๘) วันบัตรหมดอายุ

                  (๙) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานออกบัตร

                  (๑๐) รายการศาสนาหรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตรโดยจะมีหรือไม่ก็ได้

                  สำหรับบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้มีรายการเลขหมายคำขอมีบัตร รหัสกำกับบัตร และรหัสแท่งตรวจสอบบัตร (bar code) ด้วย

                  รูปถ่ายของผู้ถือบัตรตาม (๒) ของวรรคหนึ่ง ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตร แต่ต้องเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง โดยรูปถ่ายจะปรากฏเลขหมายคำขอตามข้อ ๗ วรรคสอง และเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรที่มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร เว้นแต่ผู้ถือบัตรซึ่งมีส่วนสูงต่ำกว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตร หรือมีส่วนสูงสูงกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร จะไม่มีเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรก็ได้ ในกรณีดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกหมายเหตุไว้ในคำขอด้วย"

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบบัตรประจำ ตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตร ประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้แบบบัตรประจำตัวประชาชน ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

         ข้อ ๔ บรรดาบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือบัตรในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ที่มีขนาดและลักษณะของบัตร ตามแบบบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎ กระทรวงนี้ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าบัตรดังกล่าวจะหมดอายุ หรือมีการออกบัตรใหม่

         บัตรตามวรรคหนึ่งแม้จะไม่มี micro text ป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งเมื่อใช้แว่นขยายจะเห็นเป็นตัวอักษร "THAILAND" ต่อเนื่องกันเป็นเส้นสีแดง หรือรหัสการผลิตก็ให้ถือว่าเป็นบัตรที่ใช้ได้ตามวรรคหนึ่ง


                                                      ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

                                                                      ถาวร เสนเนียม

                                                        รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          โดยรูปแบบของบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว มีดังนี้

บัตรประชาชน

         รายละเอียดของลักษณะบัตรด้านหน้า ประกอบด้วย

         1. รูปครุฑสีดำบนพื้นสีขาวอยู่ในเส้นวงกลมสีแดง

         2. ลวดลายสีฟ้าลักษณะเหมือนแผงวงจรไฟฟ้า

         3. หน่วยความจำ (IC chip)

         4. รูปพระบรมมหาราชวังสีฟ้าเข้ม

         5. ลายพื้นของบัตรเป็นลายประดิษฐ์สีฟ้าอ่อน

         6. ที่ว่างสำหรับรูปถ่าย

         7. และ 8 . micro text ป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งเมื่อใช้แว่นขยายจะเห็นเป็นตัวอักษร  "THAILAND" ต่อเนื่องกันเป็นเส้นสีแดง

บัตรประชาชน

         รายละเอียดของลักษณะบัตรด้านหลัง

         1. รหัสการผลิต

         2. ลวดลายสีฟ้าลักษณะเหมือนแผงวงจรไฟฟ้า

         3. สัญลักษณ์ตรวจสอบบัตร (hologram) เป็นสีทองภายในปรากฏรูปพระบรมมหาราชวัง รูปวงกลมอยู่มุมบนซ้าย มีรูปแผนที่ประเทศไทยซ้อนอยู่ตรงกลางเห็นได้โดยตรง หรือเมื่อเอียงบัตร ในที่ว่าง มีคำว่า "ประเทศไทย" ต่อเนื่องกันเป็นแนวตลอด

         4. รูปพระบรมมหาราชวังสีฟ้าเข้ม

         5. รูปธงชาติ ด้านบนมีคำว่า "ประเทศไทย" และด้านล่างมีคำว่า "THAILAND"

         6. ลายพื้นของบัตรเป็นลายประดิษฐ์สีฟ้าอ่อน         หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดขนาด สี และลักษณะของบัตร และรายการในบัตรและรายละเอียดของรายการในบัตร รวมทั้งแบบบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ให้ มีความชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้เจ้าพนักงานออกบัตรสามารถกำหนดมาตรการตรวจสอบและป้องกันการ ปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ratchakitcha.soc.go.th

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/56430

Share |

ทฤษฎีแรงจูงใจในการบริหารงาน
ประโยชน์และอุปสรรคในการทำงานเป็นทีม

ญี่ปุ่นพัฒนา หุ่นยนต์ทารก
ญี่ปุ่นพัฒนา หุ่นยนต์ทารก
ทำไมญี่ปุ่นต้องฉีด “ไนโตรเจน” ให้เตาปฏิกรณ์?
ทำไมญี่ปุ่นต้องฉีด “ไนโตรเจน” ให้เตาปฏิกรณ์?

กฎหมายแรงงาน : การบอกเลิกจ้าง
งาน, สัมภาษณ์งาน, หางาน, สมัครงาน
ความสาเร็จของงาน HR
ความสาเร็จของงาน HR

Read More...