หลักการของBalanced Scorecard (BSC) by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > หลักการของBalanced Scorecard (BSC)


หลักการของBalanced Scorecard (BSC)

3 august 2555 (เข้าชมแล้ว 11164 ครั้ง)

หลักการของBalanced Scorecard (BSC)แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 10 ขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะการพัฒนา ได้แก่

(1) พันธกิจ เป็นการกำหนดจุดประสงค์หลักขององค์กร

(2) วิสัยทัศน์ เป็นคำบรรยายขององค์กรที่ต้องการจะเป็นในอนาคต

(3) ยุทธศาสตร์ หมายถึงแผนการที่จะบรรลุถึงในอนาคต

(4) แผนที่ยุทธศาสตร์ เป็นแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์

(5) BSC ระดับองค์กร เป็นการวัดผลของยุทธศาสตร์เป้าหมายและแผนที่จะบรรลุถึงเป้าหมายตามมุมมองต่างๆ

ส่วนระยะที่ 2 เป็นระยะการปฏิบัติ เริ่มจากขั้นตอนที่ 6 เป็นต้นไป กล่าวคือ

(6) การเชื่อมโยงหน่วยงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน

(7) การกระจายตัวชี้วัดให้ถึงระดับบุคคลและเชื่อมโยงตัวชี้วัดให้ถึงผลตอบแทน

(8) การเชื่อมโยง BSC กับระบบการบริหารงาน ระบบงบประมาณ ระบบรายงาน การประชุม และการปรับยุทธศาสตร์

(9) ผู้นำในองค์กรเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารที่ดี

(10) ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ตอบสนองนโยบายกระทรวง/รัฐบาล ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการ และบุคลากรมีประสิทธิภาพและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ประโยชน์ของ Balanced Scorecard

ผู้บริหาร : เพื่อเรียนรู้มุมมองสำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร กำกับสนับสนุนโครงการแผนงานระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องและบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และถ่ายทอด สื่อสารถึงผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน : เพื่อปฏิบัติงานได้ตรงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างแท้จริง

ทุกคนในองค์กร : เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กร ความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงานที่สนับสนุนองค์กรไปสู่จุดหมาย

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการนำไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ SWOT
ขั้นที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 มุมมองคือ มุมมองผู้ที่เกี่ยวข้อง มุมมองกระบวนการภายใน มุมมองการเรียนรู้พัฒนา และมุมมองงบประมาณ ทรัพยากร โดยในแต่ละ
มุมมองจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ขั้นที่ 3 วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์(จากขั้นที่ 2) ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ จากนั้นจึงมากำหนดแผนปฏิบัติการ กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ

Facebook เล่นฟรีบนฟ้า 7 สายการบินบริการฟรี in-flight Facebook
Facebook เล่นฟรีบนฟ้า 7 สายการบินบริการฟรี in-flight Facebook
แผ่นดินไหวแม่สาย 3.5 ริกเตอร์ ไม่กระทบ ปชช.
แผ่นดินไหวแม่สาย 3.5 ริกเตอร์ ไม่กระทบ ปชช.

สวนผึ้ง ราชบุรี เมืองมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา
สวนผึ้ง ราชบุรี เมืองมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา
iTable ของแปลกที่อาจจะขายเร็วๆนี้
iTable ของแปลกที่อาจจะขายเร็วๆนี้

5 ปัจจัยความก้าวหน้าสำหรับมือใหม่
5 ปัจจัยความก้าวหน้าสำหรับมือใหม่
MS เตือนผู้ใช้พบช่องโหว่ร้ายแรงใน IE
MS เตือนผู้ใช้พบช่องโหว่ร้ายแรงใน IE

Read More...