ข้อตกลงและเงื่อนไข


ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงาน                     


เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้ประกอบการและสมาชิกผู้สมัครงาน ในการใช้บริการเว็บไซต์  เพื่อให้สมาชิก ผู้ประกอบการ จะต้องยอมรับและปฏิบัติข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ดังนี้


                    1. สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง หาก ได้ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานได้ ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานท่าน นั้น


                    2. สมาชิกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯ (ทุกประเภท เช่น ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น)  ธุรกิจขายตรง  แบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่  หรือธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ไม่สามารถ ใช้บริการของ jobdynamo ได้ หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมา แล้วข้างต้นได้แอบแฝงเข้าใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการโดยไม่มีการเตือนหรือ  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


                    3. สมาชิกผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


             ข้อ 3.1สมาชิกผู้ประกอบการทำการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากกว่า 200 ประวัติ โดยที่สมาชิกผู้ประกอบการไม่ได้มีการประกาศรับสมัครงานใดๆ เลย หรือมีการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมาชิกผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครไว้ 

             ข้อ 3.2 มีการร้องเรียนจากสมาชิกผู้สมัครงาน ว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ ระบุไว้ในประวัติ อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นสาขาอาชีพหรือประเภทธุรกิจที่สมาชิกผู้สมัครงานไม่พึงประสงค์จะเข้าทำงานด้วย


             ข้อ 3.3 แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ได้รับมอบหมาย หรือ มีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแต่อย่างใด


             ข้อ 3.4 โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม  รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น                


                    4. สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ในระเบียบการสมัครสมาชิกฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ ให้แก่  โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานไม่ส่งเอกสาร หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ  โดยไม่มีการ เตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  


                    5. การสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะได้รับชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) และจะต้องทำการ ยืนยันตอบรับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก


                      ได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเข้าใช้งานแต่ละครั้ง ไม่สามารถนำชื่อสมาชิกและรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลา เดียวกัน


                    8. ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานทุกท่านด้วยความจริงใจ  เพื่อให้   เป็นเว็บไซต์   สมัครงานสื่อกลางระดับคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หาก  พบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อสมาชิกท่านอื่น  หรือบุคคล จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีของ ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ  และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน


                      เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ  ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ


                      นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ ในทุกกรณี จึงได้ตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก